ستاره ی الفا و بتا و گاما و... چیست ؟

    واحد اندازه گیری مقدار نور هر ستاره را قدر می نامند. برای مثال قدر ستاره ی نثر واقع 03ر0است. به پرنورترین ستاره ی هر صورت فلکی ستاره ی " الفا " میگویند. ستاره های بعدی را به نوبت "بتا " گاما "دلتا "  اپسیلون " زتا "   و...  می نامند که همه ی این ها حروف الف با ی یونانی هستند  برای مثال : الفا دجاجه . اگر تعداد از این ها هم بگذرد به آن عدد اضافه می کنند.

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید