ستاره چیست؟

ستاره هاگوی های گازی وسوزانی هستندکه به لحاظ فاصله ی زیادشان یک نقطه دیده     می شوندوبرای دیدن انها باتلسکوپ های قوی و مخصوص انها را می بینند.ستاره هادر      ابرعای بزرگی به نام "سحابی" متولد می شوند و عمر بیشتر انها 10میلیارد سال طول      می کشد. خورشیدستاره است و ستاره ها خورشیدند . عمر خورشید 5میلیار سال است   و5میلیارد سال بعد ابتدا 2برابر شده وسپس منفجر می شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید