مثلث تابستانی چیست؟

برای معرفی این مثلث ابتدا باید سه صورت فلکی را اموخت . 1-ماکیان یا دجاجه 2-شلیاق چنگ رومی 3- عقاب یا کرکس نشسته. صورت فلکی ماکیان از9ستاره تشکیل شده است وصورت فلکی شلیاق از5 ستاره تشکیل شده است. همچنین صورت فلکی  عقاب از5ستار ه تشکیل شده است. مثلث تابستانی از ستاره های الفای هر صورت فلکی تشکیل شده است. دنب {ماکیان} وگا {شلیاق} ال طیر {عقاب}

/ 0 نظر / 34 بازدید